Klimat och miljö

 
Artiklar:

Elbilar inte bättre för klimatet
än dieselbilar
Räknar man på utsläppseffekterna av batteritillverkning blir klimatpåverkan från en modern elbil ungefär densamma som för en bra dieselbil.

21 november 2012

Mineralgödseltillverkning
med mindre energiåtgång
Mineralgödsel är mycket energikrävande vid tillverkning. Med modern teknik kan dock växthusgasutsläppen minskas.
7 februari 2011

Vindkraft – att satsa på
Vindkraften ifrågasätts och dess förespråkare misstänkliggörs. Sex artiklar om fakta i målet.
6 december 2010

Miljöbil på villovägar
Per Kågeson sågar svensk miljöbils-
politik. Den leder till stora utsläpp.

21 januari 2010


Rätt ta bort gödselskatt
– men kväve jätteproblem

Gödselskatt har ingen annan verkan än att svenska bönder missgynnas. Men handelsgödseln är ett globalt jätteproblem
12 januari 2010

Bra att Vattenfall äger kolkraftverk
Fasta förbränningsanläggingar dominerar utsläppen. Bra om miljöengagerat företag äger dem.
17 november 2009

Första familjebilen av typ laddhybrid i produktion
Kinesiska bil- och batteritillverkaren BYD marknadsför nu en mellanstor laddningsbar hybridbil.
2 februari 2009

Maud Olofssons elstolpar
till föga nytta för elbilister

Elbilarna behöver mycket mer kraft än vad hushållssäkringar klarar.

30 januari 2009

Spårtaxi – kan aldrig
ersätta personbilen
Trots mångåriga försök har man ingenstans funnit lämplig miljö för spårtaxisystem.

27 januari 2009

Vindkraftsatsning omöjlig
utan bättre infrastruktur
Den nuvarande elkraftpolitiken leder snabbt till överskott. Men kapaciteten för elexport räcker inte.

20 november 2008

Centerns ministrar:
Avslöjar pinsam okunnighet

Centerns fyra regeringsledamöter – däribland miljöministern – publicerar
helt orealistisk miljöpolitik.

17 november 2008

Djup recession hotar
Dagens situation i världsekonomin liknar den som rådde 1930. Vad kan vi lära oss och hur påverkar klimathotet?

12 november 2008

Tesla Roadster
– förföraren
Att det går att bygga en snabb elbil säger inget om elbilens vardagsnytta
25 september 2008

Framtidens familjebil:
Toppfart 75 km/t

Om bränsleförbrukningen ska ned
är det luftmotståndet som bestämmer

18 juli 2008

Diesel bästa bränslet
Med fordonet som utgångspunkt
framstår diesel som det bästa bränslet.

18 juni 2008

Den heliga kon
Om svensk klimatdebatt och
rapande kor.

29 maj 2008

Den klimatfarliga elbilen
Elbilen flyttar utsläppen
till kolkraftverken.

15 maj 2008

Ett jordbruksföretags
klimatmanifest

18 maj 2008

Avfärda klimatproblemet?
I polemik med professor
Nils-Gösta Vannerberg

16 april 2008

Vätgasen klimatfara
Vätgas produceras till 96 % av fossila bränslen och är därför ett olämpligt drivmedelsval klimatmässigt.

18 juni 2008
 

Klimat och Miljö är ett debattforum, öppnat den 29 maj 2008. Det har skapats som en protest mot den inskränkta svenska klimat- och hållbarhetsdebatten som i mycket bortser från att vi arbetar med ett globalt problem.
    Utgångspunkten för all diskussion om åtgärder mot de hotande klimatföränd-ringarna måste vara:

Tänk globalt – handla lokalt

Klimat- och naturmässigt tillhör Sverige, liksom t ex Ryssland, Canada, Norge och Finland, taigan. Denna yta kännetecknas av låg befolkningstäthet och stora skogs- och vattenresurser. Isolerat inom taigan kan vi utan större svårigheter skapa energisystem utan utnyttjande av fossila bränslen.
    Helt annorlunda är det för befolkning-arna i andra delar av världen. Här kräver ett avstående från de fossila energitill-gångarna en helt ny teknik som det kom-mer att ta decennier att utveckla. Här är det inte möjligt att annat i begränsad ut-sträckning använda odling för att skapa bioenergi.
    Klimathotet är globalt, vi kommer ingen vart mot lösningar utan en global syn, ett globalt samarbete och, inte minst, en glo-bal solidaritet.
    Att göra Sverige fritt från koldioxid-utsläpp är nästan meningslöst om vi är ensamma om våra strävanden. I stället måste all kraft ägnas åt de globala proble-men och här måste vi delta i form av kraf-tfull minskning av energianvändning, pro-duktion av god el och en stor satsning på långsiktigt hållbara lösningar för energi-försörjning av en värld med mer än sex miljarder människor. Det gäller att snabbt få ned de globala växthusgasutsläppen. Med vårt lokala handlande måste vi bidra till en global optimering.
   När det gäller global kulturell hållbarhet spelar jordbruket en avgörande roll. Här gäller det att få kontroll över den globala kväveomsättningen, urlakningen av fosfor, arternas mångfald samt underhåll av våra matjordar. Detta samtidigt som balansen i fråga om växthusgaser måste hållas så gynnsam som möjligt.

Här publiceras artiklar och synpunkter som passar in i denna inriktning.

John Murray

Bokrecensioner

Böcker från JM Förlag

 
JM Förlag var tidigare utgivare av bl a tidningarna TH, Transport & Hantering, Bulkhantering och Modern Positionering. Innehavare är John Murray.
Adress: Råbelövsallén 111, 29194 Kristianstad.
Tel: 070-5818468. E-brev till John Murray: john.murray@jmf.se