Mindre energibehov

vid gödseltillverkning

Mineralgödsel framställs genom att i en energiintensiv process absorbera kväve från luften genom ett stort tillskott av energi, t ex från vätgas.
Energieffektivast är att utgå från ammoniumnitrat. Denna process uppfyller EUs krav på ”Best Available Techniques (BAT), vilken ger den lägsta energiåtgången till tillverkning.

    Norska Yara, en av världens ledande tillverkare av mineral-gödsel, hävdar att man på detta sätt kan minska utsläppet av koldioxid till 3,6 kg per kg framställt kväve. Detta motsvarar en energiåtgång av 12 kWh per kg kväve, vilket är 43 % mindre än den i debatten vanligaste siffran på 21 kWh.
     Enligt Yaras hemsida (www.yara.com) släpper de fabriker som tillämpar BAT enbart ut hälften så mycket som fabriker som inte tillämpar normen.

   Den jordbrukare som strävar efter minsta möjliga klimat-påverkan bör därför undersöka om den handelsgödsel han köper är tillverkad enligt BAT.

    Klimateffekten av tillverkning av mineralgödsel är alltså kopplad till hur man framställer vätgas. I dag används i den processen framför allt naturgas, vilket blir billigast. Biogas kan här direkt ersätta naturgasen. Men tillgången på biogas är begränsad och man får troligen söka andra vägar.
    Många talar om det framtida vätgassamhället, där stora kvantiteter vätgas kan produceras direkt av solceller eller kärnkraftverk genom att sönderdela vatten i med hjälp av höga temperaturer. Med en sådan teknik skulle handelsgödsel kunna tillverkas utan att växthusgaser skapas i större utsträckning. El användes för mineralgödselproduktion ända fram till för 20 år sedan. Metoden är dock dyrbar, men om alternativ saknas och elproduktionen är helt koloxidneutral kan denna metod kanske återkomma.

    De förbättringar som redan nu åstadkommits genom BAT bör dock leda till att många av jordbrukets växthusgaskalkyler bör räknas om.

JM

 

Åter hemsida
 

JM Förlag   Råbelöfsallén 82-7   29194   Kristianstad  044-75440   070 5818468  FAx 044-75449    john.murray@rjmf.se